Utvärdering av långtidseffekter av projekt genomförda 1996-2013

En extern utvärdering av projekt från tidigare programperioder visar att uppnådda resultat består samt att positiva effekter uppstår efter projektens slut.


Folkungaland har i samarbete med Leaderområdena Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet tagit hjälp av en extern konsult för att undersöka om projekt genomförda under åren 1996-2013 har gett långtidseffekter. Undersökningen ska identifiera viktiga faktorer som haft inflytande över resultatens uthållighet, mervärden och kumulativa effekter - både positiva och negativa faktorer. Den ska också innehålla lärdomar som eventuellt kan vägas in för att bättre uppfylla utvecklingsstrategin och utveckla vårt Leaderomåde. 

Nu är utvärderingen klar. Ett urval av projekt har granskats, intervjuats, besökts och analyserats. Till vår glädje, och för landsbygdens väl, indikerar utvärderingen att de flesta av resultaten består och i många fall har positiva effekter uppstått efter projektens slut. Att positiva effekter uppstår tycks ha mycket att göra med några av leadermetodens grundprinciper som samarbete, förankring och långsiktighet.

Undersökninge har presenterats på ett gemensamt seminarium med de tre Leaderområdena och dess LAG-grupper, i november 2019, där fokus låg på lärande och nätverkande. 

Läs mer om rapporten här:
Rapport

Bilaga