Nya urvalskriterier för stöden

Jordbruksverket har den 14 augusti godkänt vår ansökan om ändring av urvalskriterierna.


Urvalskriterierna är ett verktyg för styrelsen att välja ut vilka ansökningar som ska få Leaderstöd. Motivering för ändringen:

  • Poängformuleringarna behövde tydliggöras då i vissa fall det kunde uppstå tveksamheter kring poängbedömningen
  • Projekt som har en klar och tydlig koppling till samtidigt flera av Folkungalands olika insatsområden får ingen speciell poäng för detta vilket inte är bra. Dessa projekt har oftast en hög innovationsgrad och bör prioriteras.


Urvalskriterierna består av en poängsats och en viktning
Folkungalands urvalskriterier har: 

  • En fördelning av prioritetspoäng med precisa poängsatser
  • en vikt 


Högsta poäng är 500
Den slutliga poängsättningen av en ansökan om stöd bygger på att poängen för varje urvalskriterium multipliceras med respektive vikt. Dessa värden summeras därefter och ger en totalpoäng. Detta innebär att en ansökan kan få allt från noll poäng upp till som mest 500 poäng.

Ansökningar under 300 poäng kan inte beviljas stöd
Avslagsnivån förblir oförändrad på 300 poäng. Avslagsnivån avgör vilka projekt som ska beviljas och
inte. Ansökningar under avslagsnivån kommer inte beviljas.

Prioritering vid brist på pengar
Om det är brist på pengar i en beslutsomgång så är det de ansökningar som har högst poäng som kommer att beviljas stöd. De måste dock ha minst 300 poäng.

De nya urvalskriterierna hittar du här.