Remissversion av strategi klar

Nu finns det en remissversion av Lokal Utvecklingsstrategi för Leader Folkungaland. Denna version har riktats in på analyser, övergripande mål och tänkta insats områden. Skicka gärna in dina synpunkter med hjälp av ett digitalt formulär. Remissperioden pågår fram till den 13 augusti. 


Efter remisstidens utgång görs en sammanställning av remissvaren och de förslag till revideringar som föranleds av svaren. Detta kommer sedan att gås igenom vid de kommunvisamöten som äger rum under perioden 23 augusti till och med 15 september.

Styrelsen (LAG) kommer att behandla det samlade materialet vid sitt sammanträde den 16 september, för att underlaget senare ska kunna skickas in till Jordbruksverket senast den 15 oktober. För den som så önskar läsa mer om hur den fortsatta processen ser ut, finns Jordbruksverkets handbok för framtagande av lokala utvecklingsstrategier tillgänglig på Jordbruksverkets hemsida. Av handboken framgår anvisningar och förklaringar till olika avsnitt i strategin.

Den fullständiga lokala utvecklingsstrategin för Leader Folkungaland kommer innehålla fler textavsnitt och kapitel 5, 6 och 7 inklusive tillkommande bilagor.

Klicka denna länk för att komma till remissversionen och ge synpunkter på strategin