Hitta projekt

Hitta projekt

  • Därför finns projektet
  • Snabb Fakta

Transnationellt projekt för hållbar turismutvecklingVilken är målgruppen för projektet?
Direkt den lokala besöksnäringen men också den kreativa- och gröna näringen (företag och föreningar med turister som möjlig kund) som genom kompetensutveckling, produktutveckling och marknadsföring får möjlighet till nya samarbeten, konkurrenskraftigare verksamhet, fler och nya kunder och därmed tillväxt. Indirekt hela samhället som med en hållbar turismutveckling ur alla aspekter får en bättre bostadsmiljö, fler
lokala arbetstillfällen och en attraktivare plats att verka på.


Vad är syftet med projektet?
Fyra europeiska länder har gått samman för att genomföra ett transnationellt projekt. Mer specifikt har nio Leaderområden ingått ett partnerskap med syfte att öka kunskap och kompetens om hållbar turism genom utbyte av god praxis och utveckla varandras turistiska potential. Målet med projektet är att främja marknadsföringen av turismprodukter både på den lokala och internationella marknaden. Projektet avser att utveckla en gemensam databas, utveckla en gemensam metodologi och analys av turistiska data, skapa en gemensam logotype och hemsida, genomföra studieresor till deltagande länder och producera en film för att marknadsföra projektet och samarbetet. På den lokala plattformen avser projektet att skapa ett platsvarumärke och ta fram diverse marknadsföringsmaterial. Projektet avser också att hålla utbildningar/ seminarier inom slow turism, grön ekonomi, eko- och hållbarturism samt internationell marknadsföring för de lokala entreprenörerna i området.


Vilket behov finns det av projektet?
Vadstena tros ha en outvecklad potential som turismdestination, med värdefulla kulturella, historiska och natursköna tillgångar som kan uppskattas av internationella turister, mer än bara sommartid. Trots detta saknas Vadstena idag i den internationella marknadsföringskommunikationen. Saknas gör också ett systematsikt utvecklingsarbete i samverkan med turismaktörerna. Befintlig turism är också starkt koncentrerad till tätorten och den korta sommaren vilket medför att verksamhet på landsbygden och vinterhalvåret har svårt att överleva och därmed medför negativa konsekvenser för den fasta befolkningen i form av sämre utbud, färre arbetstillfällen året-runt och avfolkning på landsbygden.

Även om vi som offentliga aktörer har uppdraget att samordna det gemensamma utvecklingsarbetet så behövs externa resurser, kompetens och inspiration för att verksamheten ska lyfta och för att vi lokalt ska kunna ta del av nationella utvecklingsinitiativ och stötta privata aktörer. Exempelvis förutsätter det regionala stödet att aktörerna själva uppnått en viss nivå (som en hemsida på engelska). Behovet handlar både om ekonomi och om kompetens, som hur man skapar hållbara turismprodukter, modern marknadsföring och digital närvaro. För detta behövs lokala utbildningsinsatser men också support, stödverktyg och en kommunikationsplattform för att möjliggöra önskvärd utveckling.

Det finns också ett behov av att vi lär av andra länder med liknade förutsättningar och hjälps åt att utveckla hållbara metoder och ny kunskap för utveckling ur ett globalt hållbarhets perspektiv. Detta föranledde initiativet om att genomföra detta som ett transnationellt projekt utlyst av Sardinien, som en fortsättning på ett tidigare projekt som drevs av deltagande LAG-kontor från Rumänien. Efterhand svarade ytterligare LAGkontor på utlysningen och tillsammans, via både Skype-möten, fysiskt arbetsmöte på Sardinien och gemensamma arbetsdokument på nätet, utformade de deltagande LAG-kontoren projektets samarbetsavtal, gemensamma aktivitetsplan och budget.

Via utskick från LAG Folkungaland uppmärksammade Vadstena kommun utlysningen och då det sammanföll väl med våra lokala behov och ambitioner valde vi att engagera oss och utforma denna ansökan. LAG Folkungalands kansli har varit ett stöd i de transnationella kontakterna och det förberedande arbetsmötet på Sardinien, då förutsättningarna för samarbetet undersöktes, bekostades med en sk mikrostödscheck.


Vilka andra samarbetar projektet med?
I projektets organisation finns både tidigare erfarenhet från projektledning och internationellt samarbete samt ett brett kontaktnät med möjlighet att knyta till sig ytterligare resurser under arbetets gång. Det transnationella projektet har en övergripande styrgrupp där projektledarna och företrädare för de 9 deltagande LAG-kontoren deltar. Detta samarbete är definierat med ett sk Partnership Agreement. Därutöver har projektet en lokal styrgrupp/arbetsgrupp i vilken projektledaren är sammankallande och övriga deltagare består av representanter från Visit Östergötland, bolagets styrelse, Vadstena kommuns ledning och Östgöta Dals ekonomiska förening. Bolagets verksamhet står också under överinseende av en politiskt tillsatt styrelse.


Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Förutom att lära och inspireras av varandra genom studiebesök så kommer projektets deltagare att arbeta praktiskt tillsammans med metod- och produktutveckling utifrån sina nationers olika perspektiv och erfarenheter. Vi breddar också perspektivet genom att inte bara se den redan etablerade besöksnäringen som leverantörer av framtidens turismprodukter, utan också den idag kreativa- och gröna näringen.